TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC

Thông minh về âm nhạc bao gồm các kỹ năng biểu diễn, sáng tác, và cảm nhận về âm nhạc. Theo Howard […]

Thông minh hình ảnh

? Thông minh hình ảnh là trí thông minh liên quan đến suy nghĩ bằng hình ảnh, với khả năng chuyển […]

Thông minh thiên nhiên

THÔNG MINH THIÊN NHIÊN Thông minh thiên nhiên giúp cho con người nhận thức, phân loại và rút ra được […]

Thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner

Theo Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa” và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.