TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC

Thông minh về âm nhạc bao gồm các kỹ năng biểu diễn, sáng tác, và cảm nhận về âm nhạc. Theo Howard […]

Thông minh thiên nhiên

THÔNG MINH THIÊN NHIÊN Thông minh thiên nhiên giúp cho con người nhận thức, phân loại và rút ra được […]