Chương trình học hiện đại được thiết kế theo triết lý của phương pháp giáo dục sớm Đa trí tuệ (Multiple Intelligences). Tại Safari Preschool, chúng tôi cung cấp cho trẻ em một môi trường để tương tác, được tham gia và được truyền cảm hứng để phát triển nhiều Trí tuệ của riêng mình.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Tại SaFari Preschool, trẻ được học tập 06 nội dụng hiện đại theo tiêu chuẩn NEL (Nurturing Early Learners) của SINGAPORE.
Xem thêm
Lý thuyết Đa trí tuệ, được phát triển bởi Howard Gardner nhà khoa học người Mỹ tại đại học Harvard.
xem thêm
Chương trình tiêu chuẩn có mặt trên 15 quốc gia, 500 trường và gần 50,000 người học. Trẻ có khả năng sử dụng tiếng anh như ngôn ngữ thứ hai.
xem thêm
Tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm giúp trẻ em phát triển tương tác, hiểu biết xã hội.
xem thêm